Blog, Utile

Măsuri de informare privind Politica de Dezvoltare Rurală. Pilonul II PAC

Asociația „Grânarii” Iași își propune ca în fiecare lună să întocmească materiale informative care să ajute fermierii să aibă o mai bună înțelegere asupra Politicii Agricole Comune și a modului în care aceasta poate contribui la realizarea priorităților în materie de investiții și programe de dezvoltare rurală.

Ce reprezintă Pilonul II PAC

Pilonul II al Politicii Agricole Comune (PAC) are la bază politica de dezvoltare rurală a Uniunii Europene. Practic, acesta urmărește să sprijine zonele rurale ale UE pe mai multe planuri: economic, mediul, provocările societale ale secolului al XXI-lea.

Pilonul II permite autorităților regionale, naționale și locale să își elaboreze propriile programe multianuale de dezvoltare rurală prin strategii personalizate, chiar dacă se pleacă tot de la o serie de măsuri propuse la nivel european. Așadar, rolul Pilonului II este de a permite fiecărui stat membru să adopte intern o serie de măsuri care răspund nevoilor proprii și specifice. Toate măsurile și proiectele propuse conțin programe cofinanțate din fonduri UE și fonduri regionale sau naționale, spre deosebire de primul pilon, finanțat în întregime de UE.

Rata de cofinanțare variază în funcție de regiuni și de măsurile vizate, iar programele trebuie să fie aprobate de Comisie și să cuprindă și un plan de finanțare și un set de indicatori ai rezultatelor.

Pentru perioada 2022-2027 PAC prevede, printre altele, și o arhitectură mai ecologică, mai echitabilă, mai flexibilă și mai transparentă pentru fermieri și consumatori.

Pentru perioada 2021-2027, România dispune de o alocare totală de aproximativ 22 de miliarde de euro pentru agricultură și dezvoltare rurală. Din aceștia, 35% (adică cca 7 miliarde) sunt fonduri destinate Pilonului II și pot fi accesate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală sub formă de plăți directe la hectar și fonduri pe bază de proiecte pentru afaceri agricole:

 • 10% din plățile directe vor fi direcționate în favoarea fermelor mici și mijlocii;

Fermele mici sunt definite ca fiind exploatații agricole cu o dimensiune economică (SO) de 4.000 –11.999, valoare exprimată în euro, (unde SO se referă la coeficientul de producție standard și care corelează suprafețele cultivate și animalele deținute de valoarea economică a acestor active. Astfel, dimensiunea fermei reprezintă suma tuturor SO pentru hectarele cultivate și animalele deținute.) Tot în această categorie mai intră și fermele comerciale mici care comercializează mai mult de 50% din producţia agricolă pe care o realizează și care au o dimensiune economică de  8.000-49.999 euro.

Nu trebuie omis faptul că în România, cca 93 % din exploatații au mai puțin de 5 ha, acestea fiind de regulă exploatații de subzistență și de semi-subzistență, echipate necorespunzător din punct de vedere tehnic și neorientate către piață ori către activități de cooperare ce le-ar putea ajuta să se integreze mai bine pe piețe. Accesul la credite și asigurări agricole este dificil în special pentru micii fermieri.

– Sunt considerate a fi ferme mijlocii cele care înregistrează o valoare a producției standard cuprinsă între 50.000-999.999 euro și care îşi comercializează întreaga producţie agricolă pe care o realizează;

 • minim 3% din fonduri vor fi prevăzute pentru încurajarea tinerilor de a deveni fermieri pentru a asigura continuitatea vieții rurale și reînnoirea generațiilor în mediul rural;
 • 35% din fondurile pilonului II sunt alocate pentru măsurile de mediu și climă;

Perioada 2021 – 2022 este considerată o perioadă tranzitorie, pentru care au fost alocați în mod special 3 miliarde de euro pentru fermieri, afaceri neagricole la sate și dezvoltare rurală. Aplicarea noii Politici Agricole Comune va începe abia din 2023.

Obiective propuse prin Pilonul II PAC

 • Creșterea productivității și competitivității sectorului agroalimentar;
 • Creșterea gradului de rezistență a exploatațiilor agricole la factorii climatici și asigurarea
 • securității alimentare;
 • Sporirea valorii adăugate a produselor agricole;
 • Diminuarea dependenței fermierilor de veniturile obținute din producția agricolă prin
 • realizarea unor producții integrate în fermele agricole în vederea reducerii variabilității
 • veniturilor agricole;
 • Creșterea veniturilor agricultorilor și populației din mediul rural;
 • Atragerea tinerilor în agricultură;
 • Sporirea gradului de asociere;
 • Creșterea rolului cercetării in obținerea producției agricole în contextul schimbărilor climatice
 • și utilizarea eficientă a resurselor din agricultură;
 • Creșterea calității vieții în mediul rural.

Măsurile de politică de dezvoltare rurală propuse prin Pilonul II PAC

 1. a. Măsuri însoţitoare:

Pensionarea anticipată – Se acordă sprijin financiar pentru fermierii şi lucrătorii agricoli în vârstă de peste 55 de ani care se retrag din activităţile/muncile agricole cu caracter comercial înainte de vârsta legală de pensionare. Sprijinul este condiţionat de îndeplinirea anumitor cerinţe de vechime în muncă şi/sau participare la o schemă de asigurări sociale. Un fermier poate primi până la 150000 Euro în tranşe anuale de cel mult 15 000 Euro până la vârsta de 75 de ani, iar un lucrător agricol, până la 35 000 Euro, în tranşe anuale a câte 3500 Euro, pe perioada rămasă până la vârsta pensionării.

Agricultura ecologică – Se acordă sprijin financiar pentru promovarea metodelor de producţie agricolă care au în vedere protejarea mediului înconjurător şi conservarea patrimoniului rural. Ajutorul se acordă fermierilor care timp de cel puţin 5 ani au practicat metode agro-ecologice, în limita a 600 Euro/ha pentru recoltele anuale, 900 Euro/ha pentru recolte perene, şi 450 Euro/ha pentru alte recolte.

Exploatarea zonelor defavorizate – Se acordă sprijin financiar pentru fermierii din zonele defavorizate (cum ar fi cele montane) sau cele cu probleme specifice de mediu, pentru a se asigura continuitatea exploatării terenurilor, un standard de viaţă echitabil pentru fermieri, conservarea peisajului ambiant, şi protejarea mediului. Plăţile variază între 25 şi 200 Euro/ha şi se acordă numai în condiţiile respectării stricte a standardelor de mediu, inclusiv a metodelor de producţie ecologice.

 1. Măsuri de modernizare şi diversificare a exploataţiilor agricole:

Investiţii – Se acordă sprijin financiar pentru investiţiile în exploataţiile agricole (spre exemplu, echipamente agricole) care au ca scop eficientizarea producţiei, diversificarea acesteia, îmbunătăţirea calităţii produselor, inclusiv prin standarde de igienă şi sănătate, protejarea mediului, sau îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale animalelor. Ajutorul financiar (comunitar şi naţional, cumulate) se acordă în limita a 40% din valoarea investiţiei, excepţie făcând zonele defavorizate (50%) şi fermierii tineri (între 45-55%). Sprijinul se acordă numai pentru fermele care îndeplinesc standarde minime de mediu, igienă, şi de bunăstare a animalelor.

Se acordă de asemenea sprijin financiar pentru investiţii în ameliorarea procesului de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, în scopul creşterii competitivităţii şi valorii adăugate a producţiei agricole. Contribuţia Comunităţii este de maximum 50% din valoarea proiectului.

Instalarea fermierilor tineri –  Se acordă sprijin pentru înfiinţarea de ferme de către persoanele în vârstă de cel mult 40 de ani, care nu au mai condus o fermă agricolă anterior. Ajutorul se acordă fie sub forma unei prime de până la 25,000 euro, fie prin subvenţionarea dobânzii unui împrumut bancar. Sunt eligibile numai fermele care îndeplinesc standarde minime de mediu, igienă, şi de bunăstare a animalelor.

Activităţi de formare profesională –  în special în domeniile calităţii produselor şi protejării mediului

Conservarea şi protejarea pădurilor – Se acordă sprijin financiar persoanelor fizice, asociaţiilor sau autorităţilor locale pentru ocrotirea patrimoniului forestier, incluzând activităţi de împădurire, ameliorarea tehnicilor de exploatare forestieră, prelucrarea şi comercializarea produselor forestiere, ş.a. În cazul împăduririlor suprafeţelor cu destinaţie agricolă, în plus faţă de ajutorul propriu-zis pentru împădurire, se acordă şi compensări anuale de până la 725 Euro/ha pentru asociaţii şi autorităţi locale şi de până la 185 Euro/ha pentru persoanele fizice, pentru o perioadă de până la 25 de ani.

Sprijin pentru alte activităţi –  reparcelarea terenurilor, dezvoltarea serviciilor în mediul rural, renovarea satelor, protejarea patrimoniului, promovarea turismului şi activităţilor meşteşugăreşti, ş.a.

Surse
 1. Fișe descriptive despre Uniunea Europeană. Parlamentul European; https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/110/al-doilea-pilon-al-pac-politica-de-dezvoltare-rurala
 2. POLITICA AGRICOLĂ. Lucrare elaborată în cadrul proiectului Phare RO 0006.18.02 și care face parte din Seria Micromonografii - Politici Europene, versiune actualizată. http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/publicatii/Politica_agricola.pdf
 3. Dan Motreanu, europarlamentar: Prin PAC, României îi revin, în perioada 2021-2027, 22 de miliarde de euro! https://agrointel.ro/206215/dan-motreanu-europarlamentar-prin-pac-romaniei-ii-revin-in-perioada-2021-2027-22-de-miliarde-de-euro/
 4. Politica agricolă comună 2023-2027; https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/cap-future-2020-common-agricultural-policy-2023-2027/
 5. Miniștrii agriculturii confirmă acordul referitor la reforma PAC; https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/06/28/farming-ministers-confirm-cap-reform-deal/
 6. https://agrointel.ro/182049/coeficientii-soc-noua-unitate-de-masura-pentru-dimensiunea-fermelor-care-solicita-fonduri-europene/