Blog, Utile

Comisia Europeană – acordarea statelor membre a unui ajutor financiar pentru fermierii afectați de criza prețurilor

Comisia Europeană propune un Regulament delegat prin care să acorde statelor membre ajutor financiar pentru fermierii afectați de criza prețurilor energiei, combustibilului, îngrășăminte, secetă, etc.
Romania va primi 25 de milioane de euro de la bugetul UE, și va trebui să mai adauge de la bugetul de stat 25 de milioane de euro.

CONTEXTUL ACTULUI DELEGAT

Invazia Rusiei în Ucraina la 24 februarie 2022 a fost condamnată în termenii cei mai fermi posibil de către Consiliul European. În timp ce cele mai urgente nevoi sunt ca Rusia să înceteze imediat acțiunile militare, să se retragă necondiționat din Ucraina și să permită accesul umanitar sigur și neîngrădit și asistența pentru toate persoanele aflate în nevoie, războiul are, de asemenea, un impact asupra agricultorilor din Uniune.

Principala preocupare în comerțul dintre Ucraina și UE este disponibilitatea transportului. Aeroporturile ucrainene au fost primele care au avut de suferit în urma atacului rusesc, iar toate operațiunile de transport maritim comercial în porturile ucrainene au fost suspendate.

Este probabil ca această criză să aibă consecințe grave asupra aprovizionării cu cereale și uleiuri vegetale din Ucraina către UE, ceea ce va duce la o creștere puternică a prețurilor la furaje, care se adaugă la actuala creștere vertiginoasă a prețurilor la energie și la îngrășăminte. Impactul combinat al acestor creșteri de costuri este resimțit cel mai puternic în domeniile de creșterea animalelor, în special de sectoarele de creștere a porcilor și păsărilor de curte bazate pe cereale.

Alte sectoare sunt, de asemenea, afectate prin dependența lor de energie și de îngrășăminte. Ucraina este al patrulea mare furnizor extern de alimente al UE și un furnizor cheie de cereale (52% din importurile de porumb ale UE, 19% din cele de grâu moale), uleiuri vegetale (23%) și semințe oleaginoase (22%, în special rapiță: 72%). Prețurile mondiale ale alimentelor sunt deja ridicate și ar putea crește în continuare având în vedere situația.

O a doua preocupare este imposibilitatea ca produsele UE să continue să circule către Ucraina și, potențial, și către Rusia și Belarus, din motive logistice și financiare. Acest lucru ar afecta în principal sectoarele vinurilor și băuturilor spirtoase, alimentelor prelucrate (inclusiv fructelor și legumelor prelucrate), formulelor pentru sugari și hranei pentru animale de companie în cazul Rusiei, fructelor și legumelor în cazul Belarusului și produselor de origine animală în cazul Ucrainei.

Există o amenințare acută de perturbare a pieței, cauzată de creșteri semnificative ale costurilor și de perturbări ale comerțului, care necesită o acțiune eficace și eficientă.

Măsurile de intervenție pe piață disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 sub forma intervenției publice, a ajutoarelor pentru depozitare privată sau a retragerilor de pe piață pot fi eficiente pentru restabilirea unui anumit echilibru al pieței prin retragerea temporară sau permanentă a unor produse de pe piață, dar nu sunt de natură să contribuie la contracararea creșterilor de costuri. În timp ce piața trebuie să se adapteze treptat la noile circumstanțe, este necesar un sprijin pentru producătorii din sectoarele în care costurile factorilor de producție cresc până la niveluri nesustenabile și în care produsele nu-și găsesc debușeul normal pe piață.

Pentru a reacționa în mod eficient și eficace împotriva acestei amenințări de perturbare a pieței, este esențial să se pună la dispoziția producătorilor din sectoarele agricole din Uniune afectate de o astfel de perturbare a pieței un ajutor. Statele membre ar trebui să aleagă unul sau mai multe dintre sectoarele în cauză, sau o parte dintre acestea, pentru a sprijini producătorii care suferă cel mai mult din cauza perturbării pieței.

Prin urmare, este oportun să se acorde statelor membre un grant financiar pentru a sprijini producătorii care se angajează în activități care favorizează securitatea alimentară prin intermediul unui sprijin financiar care să permită efectuarea ajustărilor necesare. Suma disponibilă pentru fiecare stat membru ar trebui să țină seama de ponderea fiecăruia dintre acestea în sectorul agricol al Uniunii, pe baza plafoanelor nete pentru plățile directe stabilite în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

Statele membre ar trebui să conceapă măsuri care să contribuie la securitatea alimentară sau să abordeze dezechilibrele pieței. Fermierii ar trebui să fie eligibili pentru sprijin în cadrul acestor măsuri, cu condiția ca aceștia să se angajeze în una sau mai multe dintre următoarele activități care urmăresc aceste obiective:

  • economia circulară,
  • gestionarea nutrienților,
  • utilizarea eficientă a resurselor
  • metode de producție care respectă mediul și clima

Statele membre ar trebui să distribuie ajutorul prin canalele cele mai eficiente, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii care să țină seama de amploarea perturbării pieței în diferitele sectoare, asigurându-se în același timp că agricultorii sunt beneficiarii finali ai ajutorului și evitând orice denaturare a pieței și a concurenței.

Întrucât suma alocată fiecărui stat membru ar compensa doar o parte din pierderile reale suferite de producătorii din sectoarele agricole, ar trebui să li se permită statelor membre să acorde un sprijin suplimentar acestor producători, în aceleași condiții de obiectivitate, nediscriminare și nedistorsionare a concurenței. Având în vedere amploarea crizei actuale, provocată de un război într-o țară vecină care are legături agricole foarte puternice cu UE, acest sprijin național suplimentar poate ajunge, în mod excepțional, la maximum dublul sumelor respective stabilite în anexa la prezentul regulament.

Pentru a oferi statelor membre flexibilitatea de a distribui ajutorul în funcție de circumstanțe, pentru a face față la perturbarea pieței, statele membre ar trebui să fie autorizate să îl cumuleze cu alte ajutoare finanțate de Fondul european de garantare agricolă și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.

Ajutorul prevăzut în prezentul regulament ar trebui să fie acordat ca măsură de sprijinire a piețelor agricole în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Întrucât ajutorul Uniunii este stabilit în euro, este necesar, pentru a asigura o aplicare uniformă și simultană, să se stabilească o dată pentru conversia în moneda națională a sumei alocate statelor membre care nu au adoptat euro. Prin urmare, este oportun să se stabilească faptul generator al cursului de schimb în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Având în vedere principiul menționat la alineatul (2) litera (b) din articolul respectiv și criteriile stabilite la alineatul (5) litera (c) din respectivul articol, faptul generator ar trebui să fie data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Din motive bugetare, Uniunea ar trebui să finanțeze cheltuielile suportate de statele membre numai în cazul în care aceste cheltuieli sunt efectuate până la o anumită dată de eligibilitate.

Pentru a asigura transparența, monitorizarea și administrarea adecvată a sumelor de care dispun, statele membre ar trebui să informeze Comisia cu privire la măsurile concrete care urmează să fie luate, la criteriile utilizate pentru stabilirea acestora, la raționamentul pentru distribuirea ajutorului între diferitele sectoare, la măsurile luate pentru a evita denaturarea concurenței pe piețele în cauză, la impactul preconizat al măsurilor și la metodele de verificare a realizării acestuia. Aceste notificări vor fi analizate și compilate de către Comisie și vor servi drept bază pentru asigurarea și auditul de audit.

Dificultățile de acces la inputuri și problemele de logistică care decurg din oprirea bruscă a transporturilor comerciale reprezintă o perturbare imediată a pieței și, prin urmare, sunt necesare acțiuni imediate pentru a rezolva situația în mod eficient și eficace. Prin urmare, motive imperative de urgență impun adoptarea prezentului regulament în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 228 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Pentru a se asigura că producătorii primesc ajutorul cât mai curând posibil, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a pune în aplicare prezentul regulament fără întârziere. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial a unei comunicări a Comisiei care să precizeze că transferul din rezervă către liniile bugetare care finanțează măsura necesară se efectuează în conformitate cu Regulamentul financiar.